top of page

専門職グループ

公開·14名のメンバー

Rubricsparasaduladulaanpdf


Rubrics para sa Duladulaan: Mga Gabay sa Pagtataya ng Pagsasadula
Ang duladulaan ay isang uri ng sining na nagpapahayag ng mga kaisipan, damdamin, at mensahe sa pamamagitan ng pagganap ng mga tauhan sa isang istorya. Ang duladulaan ay maaaring magkaroon ng iba't ibang layunin, tulad ng pagbibigay-aliw, pagpapakita ng kultura, pagpapalaganap ng aral, o pagpapahiwatig ng kritisismo. Ang duladulaan ay nangangailangan ng malikhaing pag-iisip, mahusay na paghahanda, at epektibong pagtatanghal.


DOWNLOAD: https://tinourl.com/2w3qX3


Upang masukat ang kalidad at kahusayan ng isang duladulaan, kailangan ng isang pamantayan o rubric na magbibigay ng mga kriteria at antas ng pagganap. Ang rubric ay isang instrumento na ginagamit sa pagtataya o evaluation na naglalaman ng mga deskripsyon ng mga inaasahang kakayahan o kaalaman na ipakita ng isang mag-aaral o grupo sa isang gawain. Ang rubric ay tumutulong sa pagbibigay ng malinaw at obhetibong feedback, patnubay, at pagkilala sa mga nagawa at dapat paunlarin ng mga mag-aaral o grupo.


Mga Halimbawa ng Rubrics para sa Duladulaan
Sa internet, maaaring makahanap ng iba't ibang halimbawa ng rubrics para sa duladulaan na maaaring gamitin o baguhin ayon sa pangangailangan at layunin ng guro o tagapagtaya. Narito ang ilang mga halimbawa:  • - Isang simpleng rubric na may tatlong kriteria: wastong impormasyon, angkop na tema, at maayos na pagsasadula. Bawat kriteria ay may apat na antas: 15 puntos (napakahusay), 10 puntos (mahusay), 5 puntos (sapat), at 1 punto (kulang). Ang kabuuang puntos ay 50.  • - Isang detalyadong rubric na may limang kriteria: kaugnayan ng storya sa paksang binigay, tono at boses, ekspresyon ng mukha, galaw at kilos, at pananamit. Bawat kriteria ay may limang antas: 20 puntos (napakahusay), 15 puntos (mahusay), 10 puntos (sapat), 5 puntos (kulang), at 1 punto (walang ginawa). Ang kabuuang puntos ay 100.  • - Isang komprehensibong rubric na may walong kriteria: kahandaan sa kasuotan, props at musika, ekspresyon ng mukha, dating sa manonood, wastong pagbigkas, wastong intonasyon, wastong galaw at kilos, at wastong pananalita. Bawat kriteria ay may tatlong antas: 5 puntos (napakahusay), 3 puntos (mahusay), at 1 punto (sapat). Ang kabuuang puntos ay 40.
Mga Benepisyo ng Rubrics para sa Duladulaan
Ang paggamit ng rubrics para sa duladulaan ay may mga sumusunod na benepisyo:  • Nagbibigay ito ng malinaw na mga inaasahan at pamantayan sa mga mag-aaral o grupo na magsasagawa ng duladulaan. Ito ay nagtuturo sa kanila kung ano ang dapat nilang paghandaan, pag-aralan, at pagbutihin sa kanilang gawain.  • Nagbibigay ito ng obhetibo at sistematikong paraan ng pagtataya sa kalidad at kahusayan ng duladulaan. Ito ay naglalaman ng mga kongkretong deskripsyon at halimbawa ng mga antas ng pagganap na maaaring sundin at ihambing ng guro o tagapagtaya.  • Nagbibigay ito ng makabuluhang feedback at pagkilala sa mga nagawa at dapat paunlarin ng mga mag-aaral o grupo. Ito ay nagpapakita ng mga puntos na nakuha, mga pagsusuri, mga papuri, at mga suhestiyon na makatutulong sa kanilang pag-unlad at pagkatuto.
Ang rubrics para sa duladulaan ay isang mahalagang kasangkapan sa pagtataya na makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad at kahusayan ng duladulaan bilang isang uri ng sining at komunikasyon.


グループについて

グループへようこそ!他のメンバーと交流したり、最新情報をチェックしたり、動画をシェアすることもできます。
bottom of page