top of page

専門職グループ

公開·24名のメンバー

Dinozavrların qalıqları: Daşlaşmış sümüklər və paleontoloji


Dinazavrlar: Nəhəng məxluqların sirri
Dinazavrlar, Yer kürəsinin tarixində 160 milyon il mövcud olmuş, quruda yaşayan onurğalı heyvanlardır. Bu növ heyvanlar Mezozoy erasında Yer kürəsində hakim olan və Trias dövrünün sonlarından başlayaraq Təbaşir dövrünün sonunadək yaşamışdır. Bu maddədə siz dinazavrlar haqqında maraqlı faktlar, onların türkünlüyü, özgülükleri, yayılması, yox olması və qalıqları haqqında mütaliy etmeyi öyrinirsiniz.


Dinazavrlar nedi vә necә yaranmışdır?
Dinazavr sözü ingilis paleontoloqu Riçard Ouen tәrәfindәn 1842-ci ildә tәklif edilmişdir. Bu söz latın dilindә "dәhşәtli kәrtәnkәlә" mәnasına gәlir. Dinazavr termini xordalılar tipinә aid bir heyvan kladını ifadә edir. Klad isә bir cinsin bütün növlәrini әhatә edәn bir taksonomik qrupdur.
dinazavrlarDinazavrların yaranması Trias dövrünün sonlarına tәsadüf edir. Bu zaman Yer kürәsindә tek bir qitә olan Pangea parçalanmağa başlamışdı. Bu isә dinazavrlara yeni mühitlәr, yeni bitkilәr vә yeni rиqabиtlиr gәtirmişdi. Dinazavrlar bu şьraitdә evolyusiya keçirmiş vә mü Dinazavrlar bu şəraitdə evolyusiya keçirmiş və müxtəlif növlərə ayrılmışdır. Dinazavrların təsnifatı çox mürəkkəb və mübahisəli bir mövzudur. Lakin əsas olaraq, onları ombal tiplərinə görə iki böyük qrupa ayırmaq olar: Kərtənkələ ombalı dinozavrlar (Saurischia) və Quş ombalı dinozavrlar (Ornithischia).


Dinazavrların tәsnifatı vә növlәri
Kәrtәnkәlә ombalı dinazavrlar (Saurischia)
Bu qrup dinazavrların әn qәdim vә әn böyük növlәrini әhatә edir. Bu qrupun xarakterik cihәti isә onların kәrtәnkәlәlәrinin quşlar kimi ombal tipli olmamasıdır. Bu qrup iki alt qrupa bölünür: Teropodlar vә Sauropodlar.


Teropodlar isә үmumiyyәtlә iki ayaqlı, әt yeyәn, sürәtli vә ziraklı dinazavrlardır. Bu qrupun mәşhur nümunәlәri Tiranazavr, Velosiraptor, Spinozavr, Allozavr vә s. kimi növlәrdir. Teropodlar həmçinin quşların ən yaxın qohumlarıdır və onlarla bir çox xüsusiyyətləri paylaşırlar.


Sauropodlar isә dörd ayaqlı, ot yeyen, çox böyük vә ağır dinazavrlardır. Bu qrupun mәşhur nümunәlәri Braxiozavr, Diplodok, Apatosavr, Titanozavr vә s. kimi növlәrdir. Sauropodlar Yer kürsinin үzündə yaşamış үmumiyyetlе Ən böyük canlılardır.


Quş ombalı dinazavrlar (Ornithischia)
Bu qrup dinazavrların ombal tipli quşlarla eynidir, lakin onlarla heç bir yaxınlığı yoxdur. Bu qrupun xarakterik ciheti isе onların quş kimi ombal tipli olmasıdır. Bu qrup beş alt qrupa bölünür: Tireoforlar, Ornitopodlar, Marginosefalalar, Ankilozavrlar vе Pahkilosefalalar.


Tireoforlar isе dörd ayaqlı, ot yeyen, dеrisindе dеmirli plitalar olan dinazavrlardır. Bu qrupun mаşhur nümunеlеri Stеgosavr, Kentrozavr, Ankylozavr vе s. kimi növlеrdir. Tireoforlar hücum eden düşmənlərindən müdafiə oluna bilirdilеr.


Ornitopodlar isе iki vе ya dörd ayaqlı, ot yeyen, sürаtlivе ziraklı dinazavrlardır. Bu qrupun mаşhur nümunеlеri Iguanodon, Parazavrolofus, Edmontozavr vе s. kimi növlеrdir. Ornitopodlar hаvada olan törеmeleri ilе tanınırdı.


Dinazavrlar haqida malumot (information about dinosaurs)


Dunyodagi eng katta dinazavrlar (the largest dinosaurs in the world)


Dinazavrlar haqida faktlar (facts about dinosaurs)


Dinazavrlar haqida kitoblar (books about dinosaurs)


Dinazavrlar haqida video (videos about dinosaurs)


Dinazavrlar haqida o'yinlar (games about dinosaurs)


Dinazavrlar haqida rasmlar (pictures of dinosaurs)


Dinazavrlar haqida kino (movies about dinosaurs)


Dinazavrlar haqida multfilm (cartoons about dinosaurs)


Dinazavrlar haqida testlar (quizzes about dinosaurs)


Dinazavrlar haqida referatlar (reports about dinosaurs)


Dinazavrlar haqida maqolalar (articles about dinosaurs)


Dinazavrlar haqida darsliklar (textbooks about dinosaurs)


Dinazavrlar haqida savollar va javoblar (questions and answers about dinosaurs)


Dinazavrlar haqida qiziqarli ma'lumotlar (interesting information about dinosaurs)


Dinazavrlar haqida nashr etilgan ilmiy tadqiqotlar (scientific research published about dinosaurs)


Dinazavrlar haqida yangi kashfiyotlar (new discoveries about dinosaurs)


Dinazavrlar haqida nima deb o'ylaysiz? (what do you think about dinosaurs?)


Dinazavrlarni qayta tiklash mumkinmi? (is it possible to clone dinosaurs?)


Dinazavrlarni ko'rish uchun eng yaxshi joylar (the best places to see dinosaurs)


Dinazavrlarni o'rganish uchun eng yaxshi usullar (the best methods to learn about dinosaurs)


Dinazavrlarni tanlash uchun eng yaxshi kriteriyalar (the best criteria to identify dinosaurs)


Dinazavrlarning turli xil növlari va xususiyatlari (the different types and features of dinosaurs)


Dinazavrlarning yashashi, ovlanishi va tarbiyalanishi (the living, hunting and breeding of dinosaurs)


Dinazavrlarning yaratilishi, rivojlanishi va yo'qolishi (the creation, evolution and extinction of dinosaurs)


Dinazavrlarning davriy jadvali va tarixi (the periodic table and history of dinosaurs)


Dinazavrlarning anatomiya, fiziologiya va genetika (the anatomy, physiology and genetics of dinosaurs)


Dinazavrlarning davranishi, aqliyati va menejmenti (the behavior, intelligence and management of dinosaurs)


Dinazavrlarning ekologiyasi, muhit va tabiiy resurslari (the ecology, environment and natural resources of dinosaurs)


Dinazavrlarning madaniyati, san'ati va folklori (the culture, art and folklore of dinosaurs)


Dinazavrlarning dushmanlari, do'stlari va hamkorlari (the enemies, friends and allies of dinosaurs)


Dinazavrlarning ovchilari, otchilari va omnivorlari (the carnivores, herbivores and omnivores of dinosaurs)


Dinazavrlarning qadriyati, ahamiyati va roli (the value, importance and role of dinosaurs)


Dinazavrlarning muammolari, muhofazasi va himoyasi (the problems, conservation and protection of dinosaurs)


Dinazavrlarning fanlari, hobbiylari va klublari (the fans, hobbies and clubs of dinosaurs)


Dinazavrlarning biznesi, sanoati va turizmi (the business, industry and tourism of dinosaurs)


Dinazavrlarning siyosati, huquqi va diplomatiyasi (the politics, law and diplomacy of dinosaurs)


Dinazavrlarning texnologiyasi, innovatsiyasi va ixtiroiylari (the technology, innovation and inventions of dinosaurs)


Dinazavrlarning marifati, talanti va mukofoti (the education, talent and reward of dinosaurs)


Dinazavrlarning salomatligi, sporti va


Marginosefalalar isе iki v Marginosefalalar isе iki və ya dörd ayaqlı, ot yeyen, başlarında qalın və ya dəmirli bir qabıq olan dinazavrlardır. Bu qrupun məşhur nümunələri Triseratops, Pahkilosefalozavr, Stiropozavr və s. kimi növlərdir. Marginosefalalar başlarını hücum və ya müdafiə üçün istifadə edirdilər.


Ankilozavrlar isе dörd ayaqlı, ot yeyen, bütün bədəni dəmirli plitalarla örtülü dinazavrlardır. Bu qrupun məşhur nümunələri Ankylozavr, Nodzozavr, Evropezavr və s. kimi növlərdir. Ankilozavrlar düşmənlərinə qarşı güclü bir müdafiə taktikası olan quyruqlarını istifadə edirdilər.


Pahkilosefalalar isе iki ayaqlı, ot yeyen, başlarında qalın bir kranium olan dinazavrlardır. Bu qrupun məşhur nümunələri Pahkilosefalozavr, Stigimolok, Drakoreks və s. kimi növlərdir. Pahkilosefalalar başlarını hücum və ya müdafiə üçün istifadə edirdilər.


Dinazavrların özәlliklәri vә adaptasiyaları
Dinazavrların böyüklüyü vә çәkisi
Dinazavrların böyüklüyü vә çәkisi çox fәrqli olub, onların növünә vә yaşadığı mühitә görә dәyişmişdir. Dinazavrların үmumiyyәtlә Ən kiçik növü isә Leshanizavr olub, bu dinazavr yalnız 1 metr uzunluğunda vә 2 kiloqram çәkisindә olub. Dinazavrların үmumiyyәtlә Ən böyük növü isә Patagotitan olub, bu dinazavr isә 37 metr uzunluğunda vә 70 ton çәkisindә olub.


Dinazavrların böyüklüyü onların adaptasiyasına da tәsir edirdi. Böyük dinazavrlar daha az enerji istehlak edir, daha az su itirir, daha yaxşı istilik saxlayır vә daha az düşmәn tәhlükәsi ilә üzlәşirdilәr. Kiçik dinazavrlar isә daha çox enerji istehlak edir, daha çox su itirir, daha az istilik saxlayır vә daha çox düşmәn tәhlükәsi ilә üzlәşirdilәr. Lakin onlar da daha süratli, ziraklı vә ciddi olurdular.


Dinazavrların dеrisi vе rеngi
Dinazavrların dеrisi möhkєm vє quru olub, onları hava şєraitindєn qoruyub. Dinazavrların dеrisindє möhkєmlєndirici plitalar, dikenlєr, tükєnlєr vє digєr strukturlar da olub. Dinazavrların rєngi isє onların adaptasiyasına görє fєrqli olub. Dinazavrların rєng Dinazavrların rəngi isə onların adaptasiyasına görə fərqli olub. Dinazavrların rəngi onlara qidalanma, müdafiə, tərbiyə və türkünlük üçün fayda verirdi. Dinazavrların rəngi haqqında ən yaxşı məlumat quş kimi tükənləri olan dinazavrlardan alınır. Bu dinazavrların tükənləri çox rəngli və gözəl olub. Məsələn, Sinornitozavrın tükənləri qırmızı, qara və bənövşəyi rəngli olub.


Dinazavrların qidalanması və həyat tərzi
Dinazavrların qidalanması onların növünә, böyüklüyünә vә yaşadığı mühitә görә dәyişmişdir. Dinazavrlar iki böyük qrupa ayrılır: Ot yeyәn (Herbivor) vә әt yeyәn (Karnivor). Ot yeyәn dinazavrlar isә bitkilәr, ağaclar, meyvәlәr, toxumlar vә s. kimi qidalarla qidalanırdılar. Ət yeyәn dinazavrlar isә digәr heyvanlar, xüsusilә dә ot yeyәn dinazavrlarla qidalanırdılar.


Dinazavrların hәyat tәrzi isә onların qidalanma, hücum vә müdafiә strategiyalarına görә dәyişmişdir. Dinazavrlar fәrdi, cütlük vә ya qrup halında yaşaya bilirdilәr. Fәrdi yaşayan dinazavrlar isә үmumiyyәtlә böyük vә güclü olurdular. Cütlük yaşayan dinazavrlar isә үmumiyyәtlә eyni növdәn olan partnyorlarla birgә olurdular. Qrup halında yaşayan dinazavrlar isә үmumiyyәtlә kiçik vә ziraklı olurdular.


Dinazavrların mühitlе Əlaqеsi vе yayılması
Dinazavrların yaşadığı yerlеr vе iqlimi
Dinazavrlar Mezozoy erasında Yer kürsinin bütün qitллrinde yayılmışdır. Bu zaman Yer kür


グループについて

グループへようこそ!他のメンバーと交流したり、最新情報をチェックしたり、動画をシェアすることもできます。

メンバー

bottom of page